Fudbal

Fudbaleri Mornara remizirali sa ekipom Gnjilana

izvor; Dan.co.me | 01:02:2018 | 20:49:40


Mornar - Gnjilane 1:1 (0:0)

Ulcinj; Sta­di­on: SC „Ca­u­še­vić”. Gle­da­la­ca: oko 50.
Su­di­ja: Mi­loš La­li­čić (Ce­ti­nje).
Stri­jel­ci: Da­mja­no­vić u 78. za Mor­nar, a Haj­di­ni u 53. mi­nu­tu za Gnji­la­ne.

Mornar: De­li­ba­šić, Le­ko­vić, Pa­jo­vić, Šće­pa­no­vić, Šo, Po­po­vić, Ka­la­če­vić, Di­vac, Dža­no­vić, Jo­van­čov, Mer­do­vić. Igra­li su još: No­vo­vić, Vu­jo­še­vić, Da­mja­no­vić, Bu­ško­vić, La­lo­še­vić, Stoj­ko­vić, Ba­lić, Mi­lo­šev, Me­ho­vić. 

Gnjilane;  Ha­dža­ham­za, Ta­či, Du­bo­la, Hi­se­ni, Mu­sta­fa, Ha­dži­mu­sa, Me­la, Mo­ri­na, Ko­su­mi, Na­zi­ri, Ali­ju. Igra­li su još: Sa­dri­ja, Ha­sa­ni, Hu­se­ni, Pa­pu­či, Bek­ta­ši, Haj­di­ni, Tur­ku, Ka­dri, Re­dže­pi, Ka­stra­ti.

U bor­be­noj utak­mi­ci fud­ba­le­ri Mor­na­ra i Gnji­la­na re­mi­zi­ra­li su ju­če u Ul­ci­nju.

Ba­ra­ni su u prvoj pripremnoj utakmici ima­li ne­što vi­še ini­ci­ja­ti­ve u pr­vom po­lu­vre­me­nu, dok su go­sti bi­li bo­lji u dru­gom.

Go­sti su po­ve­li u 53. mi­nu­tu pre­ko Haj­di­ni­ja, ko­ji je pri­mio lop­tu na dva­de­se­tak me­ta­ra od go­la, sna­žno šu­ti­rao, i po­go­dio mre­žu re­zer­vi­ste No­vo­vi­ća.

Igra­či Mor­na­ra su iz­jed­na­či­li u 78. mi­nu­tu, na­kon gu­žve pred go­lom Gnji­la­na, ka­da se naj­bo­lje sna­šao Da­mja­no­vić i ma­ti­rao pro­tiv­nič­kog gol­ma­na.